เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการร่วม ศวฮ-ส.กอท.-ส.กอจ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( Term of Referrence, TOR) ตามโครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับรองฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง – วิทยาศาสตร์รองรับ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( Term of Referrence, TOR) ตามโครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการรับรองฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง – วิทยาศาสตร์รองรับขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดขอบเขตของงานมีประสิทธิภาพกล่าวคือ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การอบรมจึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้มีการพบปะ พูดคุย ซักถาม และตอบปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตาม TOR ระหว่างเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กับผู้ดำเนินงาน ผู้ประสานงานโดยเฉพาะในด้านเอกสารที่ต้องจัดส่งตาม TOR เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสกอท.-สกอจ. ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานตาม TOR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเครือข่ายที่จะทำให้การประสานติดต่องานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายผู้เสนอข้อกำหนด และฝ่ายผู้สนองข้อกำหนด ขจัดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในที่สุด

การจัดการอบรมในครั้งนี้ จะเน้นกิจกรรมการซักถามและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง การตอบข้อซักถามต่อผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานตาม TOR และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ที่จะทำให้การประสานติดต่องานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายผู้เสนอข้อกำหนด และฝ่ายผู้สนองข้อกำหนด ขจัดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในที่สุด ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการร่วม ศวฮ-ส.กอท.- ส.กอจ. จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้