ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหลัง COVID-19 และอบรมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในเรื่องไวรัส COVID-19 สุขอนามัยและการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการองค์กรมัสยิดในยุค New Normal ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีพร้อมวิทยากรบรรยาย อิหม่ามมูฮำหมัด อุสาหะ (ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก) กล่าวต้อนรับ ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 27 มัสยิด ทั้งหมดประมาณ 400 คน