วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลิตนวัตกรด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้และคลังข้อมูล (Big Data) โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ, ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ สนง.ปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ.

ในงานสัมมนา รศ.ดร.วินัย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การค้นคว้าทางดาราศาสตร์ สิ่งที่เราเรียนรู้จาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต” ได้พูดถึงทฤษฎีต่างๆทางฟิสิกส์ ซึ่งมีเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์และอิสลาม  และโดยดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.เชียงใหม่ “ปฏิบัติการวางแผนการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่นวัตกรรมด้วยการจัดการความรู้และการจัดการคลังข้อมูล (Big Data)