วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดหลักสูตรวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยครั้งนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สอน ได้กล่าวถึง HSC MOOC ที่เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตอนนี้แอดมิดทางศูนย์เชียงใหม่เพิ่มรายวิชาในระบบ 6 วิชา ได้แก่
วิชาที่ 1 บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม
วิชาที่ 2 มาตรฐานอาหารฮาลาลและกระบวนการรับรอง
วิชาที่ 3 นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Forensic Science)
วิชาที่ 4 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมและการเกษตรอาหารฮาลาล
วิชาที่ 5 การวิเคราะห์อันตรายด้านหะรอม การควบคุมจุดวิกฤต ในการมาตรฐานฮาลาล
วิชาที่ 6 การสุขาภิบาลในสถานประกอบการอาหารฮาลาล

และเวลาต่อมา นายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ได้บรรยายในหัวข้อ “Information Technology & Digital Development for Muslim Consumer” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่าง ๆ (Industrial revolution) , Consumer Trend , การพัฒนาดิจิตอลสำหรับผู้บริโภคมุสลิม (Driving digital for Muslim Consumers), ระบบ SPHERE (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange) แก่นิสิตจุฬาฯ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ณ ห้อง 614 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)