วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศวฮ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยของคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ ผู้แทนจากสภาธุรกิจ IMT-GT และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งวาระประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล WG-HAPAS ครั้งที่ 13 และ การประชุมกลุ่มปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านมาตรฐานฮาลาลระหว่างสมาชิกภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562