วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562  รวมถึงรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2561

ได้แก่

มาตรฐานเครื่องสำอาง

มาตรฐานการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล

มาตรฐานการจัดการด้านฮาลาล

มีนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 ท่าน