วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ