ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยคณะศิษย์เก่า ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารปอเนาะบ้านตาล (โรงเรียนประทีปศาสน์ อำภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองวาระ 75 ปี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 ซึ่งในครั้งนี้มีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ปอเนาะบ้านตาล (โรงเรียนประทีปศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี ฯพณฯ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อที่จะได้รวมพบปะและรับฟังวิสัยทัศน์จาก ฯพณฯ ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และท่านจุฬาราชมนตรี ด้านการพัฒนาการศึกษา และทิศทางประชาคมมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการร่วมพัฒนาการศึกษาของประชาคมมุสลิมในประเทศไทย ให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดการกับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นรอบตัวตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอาเซียน และในงานนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านนบี มูฮัมหมัด(ซล.) การจัดนิทรรศการจากสถานศึกษา การแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก