วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดงานครบรอบการสถาปนา 16 ปี ศวฮ. ภายใต้คอนเซปต์ #HalalRunForAll2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการศวฮ. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารของศวฮ.

ในปีนี้พิเศษด้วยการมีระยะวิ่ง 2 ระยะด้วยกัน คือ 5KM และ 10KM จำนวน 600 ท่าน โดยสถานที่นั้นจัดวิ่งเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าสมัครและร่วมงานเต็มอัตราทันทีแค่ 3 สัปดาห์แรก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายบริษัทและร้านค้ารวมกันกว่า 30 รายการ