เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี สาขาการโรงแรม และสาขาอาหารและโภชนาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 7 คน เข้าดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและบริการฮาลาล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน