เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.00-18.00 น. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์และนางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตและการบริการอาหารฮาลาล ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์(ประเทศ-ไทย) จำกัด สาขาอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของฮาลาลในด้านต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตอาหารฮาลาลระดับครัวและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงาน 43 คน