ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนำคณะผู้แทนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเยือนบราซิล ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศบราซิล ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพบหารือกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านฮาลาลของบราซิล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมฮาลาลโลก อีกทั้งยังจะเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานไทยจะได้กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบราซิล รวมถึงศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมให้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลชั้นนำของโลก

 

การเยือนบราซิลครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่มีตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายวิทวัส ศรีวิหค) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นายชุตินทร คงศักดิ์) อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นายทรงศัก สายเชื้อ) รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) และการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิล (นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล) โดยมีตัวแทนของฮาลาลประเทศไทย ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน) เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (พ.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่) รองเลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอิบรอเหม อาดำ) และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศวฮ. (นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด) ซึ่งได้พบปะหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ ปศุสัตว์ของบราซิล รองผู้ว่าการรัฐโกยาส สภาอุตสาหกรรมของนครรีโอเดจาเนโร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ Oswaldo Cruz Foundation สหพันธ์อุตสาหกรรมของนครรีโอเดจาเนโร การเยี่ยมชมโรงงานเชือดไก่และโรงงานเชือดวัว และที่สำคัญการพบปะหารือและลงนามความร่วมมือ กับองค์กรมุสลิมของบราซิล FAMBRAS (Federation of Muslim Associations in Brazil)

 

ประเทศบราซิลถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลอันดับหนึ่งของโลก มีโรงงานอุตสาหกรรม ฮาลาลเป็นร้อยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากข้อมูลสถิติของสมาคมมุสลิมแห่งบราซิล (Brazilian Muslim Association) บราซิลมีประชากรที่เป็นมุสลิมประมาณ 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐเซาเปาโล รีโอกรันดีโดซูล มาตูโกรสซูโดซูล และปารานา แม้บราซิลไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่สินค้าฮาลาลเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดตลาดกับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง

 

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศบราซิลสามารถครองตลาดส่งออกสินค้าฮาลาลในประเทศมุสลิมได้นั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลทั่วโลกเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาลของบราซิลซึ่งตรวจสอบโดย Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS) โดย FAMBRAS มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจสอบสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการที่ไก่และเนื้อสัตว์ของบราซิลมีราคาที่ถูก สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ต่อมา ตลาดฮาลาลโลกมีความต้องการสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้น และปริมาณการส่งออกของบราซิลขยายตัวสูงขึ้นมาก FAMBRAS จึงได้ก่อตั้งสถาบัน Brazilian Islamic Center for Halal Food Stuff (Cibal Halal) ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้สินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล โดย Cibal Halal จะตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต มีการส่งผู้เชี่ยวชาญออกไปตรวจสอบที่บริษัทหรือโรงงานต่าง ๆ ที่ผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Cibal Halal สามารถตรวจสอบสินค้าทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมจากสุกรหรือจากวัตถุดิบที่ไม่ฮาลาลหรือไม่

 

การศึกษารูปแบบความสำเร็จของบราซิลในฐานะที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม (Non-Muslim Country) ที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้ และนับว่าการเยือนบราซิลครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญรวมถึงการต้อนรับอย่างดีจากองค์กรต่างๆในประเทศบราซิลนั่นเอง และนอกจากได้ศึกษาศักยภาพด้านต่างๆของบราซิลแล้ว ศวฮ. ยังได้นำเสนอผลงานของฮาลาลประเทศไทยให้ทางบราซิลได้รับทราบเช่นเดียวกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสนำประสบการณ์และข้อมูลต่างๆกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้ก้าวไกลและเป็นผู้นำในตลาดโลกต่อไป