เมื่อวันที่ 11-13 ก.ย. 56 ณ ห้องประชุมโรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 พร้อมด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 20 และการประชุมมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 10 ในแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบไปด้วยประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

โดยในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในความร่วมมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน  และติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของผู้นำจากที่ประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในการดำเนินงานใน ๖ สาขาความร่วมมือ ตามแผนระยะ 5 ปี แผนที่ 2 หรือ IMT-GT Implementation Blueprint ปี 2555-2559

โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในที่ประชุมฝ่ายไทย กล่าวว่า กว่า 20 ปี ของสามประเทศที่ได้ร่วมกันพยายามขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยกันหลายประเด็น เช่น ระบบการขนส่ง , การใช้แรงงานร่วมกัน , การท่องเที่ยวแบบรักษาพยาบาล , การผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีคุณภาพ , มาตรฐาน ฮาลาล เชิงวิทยาศาสตร์ทั้งด้านอาหาร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว , การบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ และ ที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงอีกสองปีข้างหน้า