เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมงาน 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายมนัส สืบสันติกุล เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ครอบรอบ 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

ภาพบรรยากาศ : รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนจัดงาน 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร