เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าเชียงใหม่ (หชม.)  ได้เดินทางไปยัง Halal Industry Association of Yunnan (HIAY) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งยูนนานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ให้ออกการรับรองฮาลาลในมณฑลยูนนาน ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทมุสลิมกว่า 130 บริษัท ที่ได้รับใบรับรองฮาลาลจากองค์กรนี้ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงาน “China International Halal Food and Muslim Products Fair 2014” ณ เมืองหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซียะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ – กันยายน 2557

ต่อมา ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรไทยและจีน กับทาง HIAY ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้
1. ร่วมผลักดันองค์กรการตรวจรับรองฮาลาลโดยเริ่มที่คุนหมิง และในมณฑลยูนนาน
2. ประสานความร่วมมือในการจัดอบรม และการสนับสนุนในการให้ความรู้ในด้านกระบวนการตรวจสอบ การออกใบรับรอง การค้นคว้าวิจัย การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยยึดต้นแบบจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
3. สนับสนุนด้านกิจการฮาลาลตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนการจัด Halal Expo เพื่อช่วยพัฒนามาตรฐานของอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก

คณะผู้ร่วมเดินทางมีจำนวน 14 คนประกอบด้วย กอท. ได้แก่ 1. อ. สุชาติ เศรษฐมาลินี 2. นายมะซอและ แวเด็ง 3. นายไชยา สกุลชาห์ 4. น.ส. อัยซะห์ จุนเด็น สมฮท. ได้แก่ 5. นายปรัชญา ฉิมวิเศษ 6. น.ส. นัสรีน โซ๊ะลี สกอจ.ชม. ได้แก่ 7. นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ 8. นายยงยุทธ ยาณะ 9. นายซาลามัต สหมิตร ศวฮ. ได้แก่ 10. อ.ภราดร สุรีย์พงษ์ 11. น.ส. ลัคณา บริจินดากุล 12. น.ส. สุภัค นุนาบี หชม. ได้แก่ 13. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ 14. นายอาคม สุวรรณกัณธา การเดินทางครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของฝ่ายจีน โดยสิ่งที่ฝ่ายไทยจะได้ประโยชน์คือการขยายตลาดฮาลาลจากประเทศไทยเข้าสู่จีนทางสองมณฑล บทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ Greater Mekong Subregion หรือ GMS ด้านการค้าฮาลาลจะมีมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของ ศวฮ.ที่ได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นที่เชียงใหม่ ในส่วนของงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน