รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล
(รหัสวิชา 0298112)

เรียนอะไร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งเป็นแห่งแรกของโลก มีประสบการณ์ด้านฮาลาลมาอย่างยาวนาน เล็งเห็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบทบัญญัติทางศาสนาจึงเสนอวิชาเลือกให้นิสิตต่างสาขาที่ต้องการศึกษาและเรียนรู้หลักการปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการคัดสรรวัตถุดิบและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การพัฒนากระบวนการผลิต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลในการตรวจติดตามคุณภาพอาหารฮาลาลปลอดภัย นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้าและนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอาหารฮาลาลของไทยในตลาดอาหารฮาลาลโลกได้

 

เรียนอย่างไร

บรรยายและร่วมอภิปรายหัวข้อต่างๆ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง การนำเสนอผลงานของนิสิต การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรมและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก

 

เรียนแล้วได้อะไร

นิสิตได้เรียนรู้หลักการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลสากล เข้าใจสภาพความเป็นฮาลาลของวัตถุดิบและบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากห้องปฏิบัติการและสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงการปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเทศไทย ทำให้นิสิตมีความรอบรู้และเชื่อมั่นในมาตรฐานการรับรองฮาลาลประเทศไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม