วันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2556 รายการวิถีอิสลาม ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ(ศวฮ.) การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีหัวข้อที่สำคัญอยู่ 3 ข้อ หัวข้อแรกเป็นเรื่องของฮาลาลไทยกับการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อที่สองเป็นเรื่องของข้อสงสัยในสินค้าว่าบริโภคได้หรือไม่อย่างไร หัวข้อที่สามเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของศวฮ. ดร.วินัย ได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้ศวฮ.เกิดขึ้นก็คือ เพื่อต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก