รายการทางนำชีวิต เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวความสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอ่าน ผ่านการสนทนากับชาวมุสลิมที่มีอัลกุรอ่านเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิต เป็นคนมุสลิมที่มีความรู้ ความเข้าใจในอัลกุรอ่านและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในนั้น และเป็นคนที่นำหลักคำสอนในอัลกุรอ่านมาปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
ในอัลกุรอ่านนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถึง 8% ด้วยกัน ซึ่งผู้ที่มีความรู้ทั้งในด้านอัลกุรอ่านและด้านวิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่าควรนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็คือ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ ตามที่ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ “พอสมควร โภชนาการตามแนวทางอิสลาม” เป็นหนังสือที่นำเอาหลักคำสอนในอัลกุรอ่านและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 1. พ – พร คือการขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า 2. อ – อนามัย คือการดูแลความสะอาด 3. ส – สงเคราะห์ คือการแบ่งปันอาหารแก่ผู้อื่น 4. ม – มัธยัสถ์ คือไม่ฟุ่มเฟือยในการบริโภค 5. ค – คุณภาพ คือการเลือกอาหารที่ดี 6. ว – วิรัติ คือการงดเว้นสิ่งหะรอมหรือต้องห้าม 7. ร – ร่วมกัน คือการกินร่วมกับครอบครัวหรือมิตรสหาย โดยที่เนื้อหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ยังส่งผลดีต่อผู้คนรอบข้างและสังคมอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ณ ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ