รับเรื่องร้องเรียน

PHONE

0-2218-1053-4

FAX

0-2218-1105

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา