ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ISO/IEC 17025: 2017
คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) แจ้งข่าวมาว่าการต่ออายุการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามระบบ ISO/IEC 17025: 2017 ของ ศวฮ.ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาตรฐานนี้ ศวฮ.ได้รับการรับรองต่อเนื่องกันมานานเกินสิบปี ทั้งยังได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 พร้อมกันไปด้วย นับเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่กี่แห่งในประเทศนี้ที่ได้รับการรับรองพร้อมกันสองมาตรฐาน
ต้องขอบคุณความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้เป็นศักดิ์เป็นศรีให้กับงานการรับรองฮาลาลของประเทศไทย
ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ISO/IEC 17025: 2017
คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) แจ้งข่าวมาว่าการต่ออายุการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามระบบ ISO/IEC 17025: 2017 ของ ศวฮ.ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาตรฐานนี้ ศวฮ.ได้รับการรับรองต่อเนื่องกันมานานเกินสิบปี ทั้งยังได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 พร้อมกันไปด้วย นับเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่กี่แห่งในประเทศนี้ที่ได้รับการรับรองพร้อมกันสองมาตรฐาน
ต้องขอบคุณความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้เป็นศักดิ์เป็นศรีให้กับงานการรับรองฮาลาลของประเทศไทย
ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ISO/IEC 17025: 2017
คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) แจ้งข่าวมาว่าการต่ออายุการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามระบบ ISO/IEC 17025: 2017 ของ ศวฮ.ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาตรฐานนี้ ศวฮ.ได้รับการรับรองต่อเนื่องกันมานานเกินสิบปี ทั้งยังได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 พร้อมกันไปด้วย นับเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่กี่แห่งในประเทศนี้ที่ได้รับการรับรองพร้อมกันสองมาตรฐาน
ต้องขอบคุณความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้เป็นศักดิ์เป็นศรีให้กับงานการรับรองฮาลาลของประเทศไทย