ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล
(HAL-Q: Halal Assurance & Liability Quality System)

หนึ่งระบบที่พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการวางระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบ HAL-Q คืออะไร ? ลองมาทำความเข้าใจกัน

HAL-Q เป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและหลักความปลอดภัยอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การรับรองฮาลาลในประเทศไทยเป็นไปตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” รวมถึงมีการบูรณาการกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น GMP HACCP ISO BRC ฯลฯ และสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบ HAL-Q จะช่วยเรื่องจัดการการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

วิธีการและแนวทางปฏิบัติ

HAL-Q ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่

1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลของสถานประกอบการ คน (Man), วัตถุ (Materials), กลไก (Mechanisms), แหล่งทุนและการเงิน (Monetary system)

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เนื้อหาประกอบด้วย ด้านฮาลาล, ด้านศาสนาอิสลาม, ด้านสุขอนามัย, ด้านการวิเคราะห์จุดวิกฤต อันตราย 4 ด้าน ทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและหะรอม

3.การให้คำปรึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้น 4 เรื่อง การจัดตั้งทีมคุณภาพ HAL-Q (QMR), การจัดทำข้อกำหนด, การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การชำระล้าง

4.การตรวจประเมิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผลในภาพรวม, การประเมินทางวิทยาศาสตร์, การประเมินทางศาสนา,

การสอบ

สถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้
– อุตสาหกรรมอาหาร
– ครัว ร้านอาหาร (โรงแรม-โรงพยาบาล)
– วิสาหกิจชุมชน SMEs
– คลังสินค้า

หลังดำเนินวางระบบเรียบร้อยแล้ว

– สถานประกอบการจะได้ใบ Certificate ของระบบ HAL-Q ซึ่งมีอายุการรับรอง 2 ปี
– สถานประกอบการที่ผ่านการวางระบบ HAL-Q จะได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Halal และ HAL-Q Directory ของศวฮ.

ค่าใช้จ่ายการวางระบบ HAL-Q

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท)
ช่วงที่ 1 8,000
การเตรียมการ (4 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 2 12,000
การฝึกอบรมในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 3 27,600
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 Follow Up (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 Pre-Audit (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ช่วงที่ 4 15,600
การประเมินผล/การตัดสินใจ (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ค่าใบรับรองระบบ (HAL-Q Certificate) 5,000
รวม 68,200
* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางของทีมงานผู้ตรวจประเมินทั้ง 4 ช่วง
** เมื่อผ่านการตรวจรับรอง ใบรับรองระบบมีอายุ 2 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-218-1054 โทรสาร. 02-218-1105

#Halalinsight