วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Dr.Ryo Akashi รองอธิการบดี (Vice President) University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เพื่อศึกษาการทำงานของศวฮ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน เนื่องด้วยทาง Dr.Ryo Akashi ต้องการที่จะนำส่งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ มาผ่านกระบวนการตรวจของทางศวฮ. โดยมี รศ.ดร.อดิศรา กาติ๊บ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ ดร.พรพิมล มะหะหมัด นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศวฮ. รวมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อศึกษาวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ของศวฮ.อีกด้วย