รองอธิการบดีและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลา

(นั่งฝั่งตรงข้าม-จากขวาไปซ้าย)
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีมสกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา

อ.สืบศักดิ์ กลิ่นสอน รอง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยฮาลาล