Universiti  Sains Malaysia  ได้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4  เมษายน 2553 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 180คน รูปแบบการจัดประชุมประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยมหาวิทยาลัย จัดนิทรรสการเครื่อง มือทางวิทยาศาตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรโดย  ดร.บรรจง  ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (สำนักงานปัตตานี) เป็นผู้แทนไปบรรยายเรื่อง CHU-CH:Development and Achievement in Halal Science &Technology และได้นำสบู่ดินไปแสดงด้วย

การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก และชื่นชมประเทศไทย สามารถจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม  โดยทางมหาวิทยาจะขอส่งอาจารย์และ นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาฝึกอบรม/ดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาฯ นอกจากนี้แล้ว สบู่ดิบ มีผู้เข้าร่วมประชุมสนใจมาก จะขอสั่งซื้อจากประเทศไทย โดยทางวิทยากรได้ให้ติดต่อและติดตามข่าวของ

ศูนย์ฯ จาก http;//halalscience.org.