จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ได้จัดมหกรรมรวมพลังมัสยิดส่งเสริมสุขภาพขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4  มีนาคม  2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานมัสยิดส่งเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคภายในงานได้มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและ อภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดนิทรรศการและออกร้านอาหารโดยกลุ่มแม่บ้าน ชมรมออกกำลังกาย และคณะกรรมการมัสยิดประจำอำเภอต่างๆ  มีผู้เข้าร่วมในมหกรรมครั้งนี้ประมาณ  350 คน ประกอบด้วยอีหม่ำประจำมัสยิดทุกแห่งในจังหวัดสตูล  ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร และชมรมออกกำลังกาย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 5 จังหวัดชายแดน  และประชาชนทั่วไป งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น.

 

ในการจัดงานมหกรรมครั้งนี้   ดร.บรรจง  ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานปัตตานี)  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและอิหม่ำประจำมัสยิดบูเก็ตบุหงา อำเภอละงู