เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมจัดงานนิทรรศการในโครงการ “ฮาลาลกับการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ประกอบการทางด้านสินค้าฮาลาลในสังคมไทย และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการเลือกสินค้าอุปโภค บริโภคที่ฮาลาลมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการเสวนา จัดนิทรรศการ แสดงตัวอย่างสินค้าฮาลาล และกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาลทั้งจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเข้าร่วม

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รอง ผอ. ศูนย์ฯฮาลาล จุฬาฯ, นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ, นางสาวอามีเนาะ ตึงเงาะ, นางสาวรูซีตา โตะนาฮุน  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์  มะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จ.ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,300 กว่าคน