ฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางฯ จับมือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย อบรมผู้ตรวจประเมินกิจการฮาลาลทั่วประเทศ กว่า 300 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2556 โดยการบูรณาการศาสนาบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ระหว่างวันที่2-4 กรฎาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักกรรมการกลาง ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หัวหน้าคณะตรวจสอบ กอท. และสกอท. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกอจ. จังหวัดละ 2 คน 39 จังหวัด และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 330 คนเข้าร่วม

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกว่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลของประเทศไทยได้เข้าใจโครงสร้างการบริหารงานด้านการออกใบรับรองฮาลาล และกระบวนการตรวจสอบรับรองฮาลาลโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบเอกสาร กระบวนการผลิตการตรวจสอบวัตถุดิบ การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองฮาลาล การใช้เทคโนโลนีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต การใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล และการคัดเลือก การเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการชำระล้าง

การอบรม3 วันดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาเชิงวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติการชำระล้างตามศาสนบัญญัติ การสาธิต การตรวจโรงงาน และกิจกรรมระดมความคิด และตอบข้อซักถาม การดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการออกใบรับรองฮาลาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้เป็นที่ยอมนับของภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งต่อไป