วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผศ.ดร.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาเเละอุตสาหกรรม เเละดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการเเละวิจัย ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมาธิการร่วมกันตามข้อบังคับ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาเเนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเเละคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ในคณะกรรมาธิการการเเก้ปัญหาความยากจนเเละความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ให้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับ”เเนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรครัวเรื่อนสู่อุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละคุณภาพชีวิตจังหวัดชายเเดนภาคใต้”  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 413 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)