เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จัดงานสานสัมพันธ์ไทยมุสลิม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีแก่ประชาชนในท้องถิ่นสะเดา และใกล้เคียง ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดค่านิยม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ลุกหลานได้เรียนรู้สืบไป

 

โดยในงานมีการประกวดทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การละเล่น การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง กิจกรรมด้านการอาชีพ และการแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน และประชาชน ณ มัสยิดยามีอัล เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยในการเปิดพิธีในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปิดพิธีโดยท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ในเวลาต่อมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่ฮาลาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อพลักดันฮาลาลในเขตพื้นที่ให้มีความมั่นใจ และเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการส่งออกทั่วประเทศ