เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย