เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รศ. ดร. วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2555 และงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดร่วมกัน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึ่งภายในงานจะเป็นการจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้าจากมัสยิดและการแนะแนวการศึกษาต่อทุกระดับจากสถานศึกษาในประเทศ อีกทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวอีกด้วย