รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยาย พิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับโลกมุสลิม” ในงาน Dinner Talk เชื่อมั่นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหอการค้ายะลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา