รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆพร้อมได้รายงานความก้าวหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ระหว่างวันที่18-29ธ.ค.51