ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในงาน“รวมน้ำใจเพื่อมัสยิดอัสสละฟียะห์ ครั้งที่ 2” โดยการจัดนิทรรศการมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องศ์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ต่อสาธารณะชนสังคม ให้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของศูนย์ฯ ให้พี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ ณ มัสยิดอัสสละฟียะห์ เขตบางคอแหลม วันที่ 13 พฤษภาคม  2555