วันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ทักษะการคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผัก/ผลไม้/ธัญพืช แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 4-6 และเครือข่ายบริการที่ 11-12” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายรัฐบาลด้านอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล ให้มีความเข้าใจและมีทักษะการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารปลอดภัย อาหารฮาลาลจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเพื่อการเข้าถึงบริการผู้ป่วย เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่สมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไป ผู้เข้าการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดในภาคกาลง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 220 คนจากโรงพยาบาลทั้งหมด 41  แห่ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร)ให้เกียรติเปิดการอบรมฯในวันที่ 17  มิถุนายน 2556 และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว) ให้เกียรติมามอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลต้นแบบอาหารฮาลาล (โรงพยาบาลที่ได้วางระบบ HAL-Q และได้รับการรับรองฮาลาล)จำนวน 8  แห่ง และมอบประกาศนียบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารฮาลาล (โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองฮาลาล และอยู่ระหว่างการวางระบบ HAL- Q ) จำนวน 33 แห่ง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556