ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำระบบบริหารจัดการด้านอาหารฮาลาลปลอดภัย (HAL-Q) และได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพจึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ” โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร FSSC 22000 LEAD AUDITOR ในวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม St James สุขุมวิท 26 ซึ่งวัตถุประสงศ์ของโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ และสามารถที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบรวมถึงการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้าอบรมประกอบทีมตรวจประเมินระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้แก่ ผศ.ดร. ทิพยเนตร อิริยปิติพันธ์ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นางสาวมนฤดี เข็มทำ นายพิทักษ์ อ๊าดมะเร๊ะ และนางสาวอาซีเยาะ ลาเต๊ะ ซึ่งสอบผ่านหลักสูตรได้ขึ้นทะเบียนกับ IRCA ประเทศอังกฤษเป็น LEAD AUDITOR สามารถตรวจประมินระบบทางด้าน Food Safety ได้