เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล จะแตกต่างกันในหลักการสำคัญคือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

 

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า
1.2ศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.)2. หลักการสำคัญ
2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)
2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
– ความสะอาด
– ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน
– คุณค่าทางโภชนาการ
– รักษาสิ่งแวดล้อม3. การบริหารมาตรฐาน
3.1องค์กรศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม
3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็นมุสลิม ที่ดีและมีความ
รู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาล ซึ่งครอบคลุมทั้งความถูก
ต้อง (ฮาลาล) และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)5. ปัจจัยการผลิต
5.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมีที่มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล”
ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”
5.2 กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
5.3 สถานที่ผลิตจะต้องสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน มีระบบ
ป้องกันสัตว์ทุกชนิด และไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจะต้องสะอาด และไม่
ได้ร่วมกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
5.5 การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่ายจะต้องแยกสัดส่วน
เฉพาะอาหารฮาลาล ไม่ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮะลาล เพื่อป้องกัน
การสับสนและเข้าใจผิดของผู้บริโภค
5.6 การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน
จะต้องล้างให้สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม6. พนักงาน
6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็นมุสลิม หากมิใช่มุสลิมจะ
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เช่น
เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์ หรือสุนัข
6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ต้องเป็นมุสลิมมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
1.1 องค์กรระหว่างประเทศ
1.2 องค์กรเอกชน2. หลักการสำคัญ
2.1 มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด
2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)
– ความสะอาด
– ความปลอดภัย
– คุณค่าทางโภชนาการ
การบริหารมาตรฐาน
3.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เป็นระบบมาตรฐานที่แยกย่อย หลายลักษณะ เช่น มาตรฐานโรง
งาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เป็นต้น
4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เช่น มอก. GMP, ISO, HACCP5. ปัจจัยการผลิต
5.1 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือไม่
5.2 การล้างวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตมุ่งเน้นความสะอาดเป็น
สำคัญ6. พนักงาน
6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาล ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม

 

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานอาหารฮาลาลได้ที่นี่ ****