ด้วยจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงา มอบให้ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานฯ ในการนี้เพื่อให้งานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา บรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ร่วมงาน จึงได้ขอเรียนเชิญสถาบันมาตรฐานฮาลาล และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกบูธและให้ความรู้ทางวิชาการ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงซอฟา โมฮาเมด อาเมด เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และนางสาวนรินทร โนรันต์ เลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบูธนิทรรศการ “จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของไทย ตามแนวทางศาสนารับรอง” ณ หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงา.