เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เนื่องในโอกาศตรบรอบ 12 ปี ในปี 2558 นี้ จึงกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้และได้รับประโยชน์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ศวฮ. ให้กับสังคมหรือภาคประชนรับรู้ กิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันแสดงให้เห็นต่อความเอาใจใส่และการเอิ้อ เฟื้อต่อสังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมให้แก่บุคลากร ขององค์กรอีกด้วย นอกจากนั้น ศวฮ. ยังเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่องขยายเครือข่ายครอบคลุมงานวิทยา ศาสตร์ฮาลาล ซึ่งงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลถือเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยยกระดับการตรวจสอบฮาลา ลขององค์กรในศาสนาอิสลามเพื่อความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้ บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศและทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” อีกทั้งใช้วิทยาศาสตร์ ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติเป็นอย่าง ดียิ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย และได้แสดงสถานะความเป็นผู้นำมาโดยตลอด ตามปัจจุบันงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับความสนใจจากหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม เป็นต้น

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบดอกไม้และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบดอกไม้และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

DSC03228_resize