เชิญชมภาพที่ทำการใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

  • สายแลนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยสามารถใช้งานได้
  • สายโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 นี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬา ฯ จะเข้ามาสำรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายคู่สายจากอาคารจุฬาพัฒน์ 6 ซึ่งเป็นที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์เดิมไปยังอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11