ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ บาบออาซิ แม ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและทีมงานจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังวัดยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 81 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องการบริโภคอาหารที่ฮาลาล จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและอาหารที่ปลอดภัยแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ และนัดหมายเพื่อพัฒนาระบบครัวต่อไป พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฝึกฯยังขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯฝึกในโอกาสต่อ ๆไป

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ บาบออาซิ แม ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและทีมงานจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังวัดยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 81 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องการบริโภคอาหารที่ฮาลาล จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและอาหารที่ปลอดภัยแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ และนัดหมายเพื่อพัฒนาระบบครัวต่อไป พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฝึกฯยังขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯฝึกในโอกาสต่อ ๆไป

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ บาบออาซิ แม ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลและทีมงานจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังวัดยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาลแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 81 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องการบริโภคอาหารที่ฮาลาล จึงมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและอาหารที่ปลอดภัยแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ และนัดหมายเพื่อพัฒนาระบบครัวต่อไป พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฝึกฯยังขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯฝึกในโอกาสต่อ ๆไป