ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดหลักสูตร “การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่” เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของศูนย์ฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของศูนย์ฯ  แนวทางการบริหาร  รู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง ซึ่งจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ชั้น 12 ในวันจันทร์ที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30น.