วันนี้ เวลา 10.30 น. ผู้แทนจากหน่วยงานด้านฮาลาล PERGAS จากประเทศสิงค์โปร์ ผู้แทนจากบริษัท SG GLOBAL Management Pte Ltd และ บริษัท Hub international Pte Ltd. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือถึงเรื่องความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง Halal Hub ที่ประเทศสิงค์โปร์ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ นายสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาด้านบริการการศึกษา และดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ.