นางสาวจินตณา จตุรวิทย์ หัวหน้าศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร ผู้แทนจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้นำคณะบุคลากรการแพทย์ด้านการดูแลผู้เป็นเบาหวานจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ จากอินโดนีเซีย 3 ท่าน นักบริการสาธารสุข จากจาไมก้า 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ จากภูฎาน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเท้า จากสิงค์โปร 1 ท่าน เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้ศักยภาพและการสร้างสรรค์งานเชิงวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ม ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มี นางสาวนัจวา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่วิจัยและนวัตกรรม บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทย์ฯฮาลาล และดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาด้านห้องปฏิบัติการ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556