บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด โดยนายนิพนธ์  บุญญามณี  ได้เชิญรองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “บทบาทศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)ในการพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลในภาคใต้” แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท IRPC ซึ่งเป็นธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี จำนวน 15 คน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจสถานการณ์และโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาลในภาคใต้ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแรงงาน  วัตถุดิบ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ สำนักงานปัตตานี ศูนย์วิทยาสาสตร์ฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น  ขณะเดียวกันในสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในตลาดโลกมุสลิม นอกจากกภาคใต้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 60(โดยหนาแน่นที่จังหวัดปัตตานี(ยะลา นราธิวาสและสตูล ซึงมีมากกว่าร้อยละ 80)แล้ว ยังมีการนำวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาล มาสนับสนุนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมฮาลาลอีกด้วย