ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย ครบ 60 ปี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในโอกาสการฉลองความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย ครบ 60 ปี “60 Years of Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand; the Reflection of Partnership and Prospect for Stronger Ties” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ University of Indonesiaโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นผลมาจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ตลอดทั้งปีในลักษณะ Series ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอจากภาควิชาการเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย

 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และบรรยายในหัวข้อ “Halal Science as Tool for Boosting up Economic Co-operation between Indonesia and Thailand” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ถือได้ว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ อันจะเป็นแนวทางความร่วมมือที่ดีในอนาคตของประเทศต่อไป