โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ปรับทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร โดยบุคลากรต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน มีความมั่นใจในความสามารถ มีความเพียรพยายามและอดทน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทางศูนย์ฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้จึงจัด “โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลประจำปี 2555″ครั้งที่2 ขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ 2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีของศูนย์ฯ 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รู้ภาระงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อมีการประสานงานกันและปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร 6. เพื่อสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจากชาวสุโขทัย เชิญไปร่วมงานเปิดมัสยิดอัซฮาบุ้ล ยันนะฮ์ เป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย วันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดสุโขทัย