เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Networ – AUN) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, M.met อธิการบดี และ Prof.Melda Kamil Ariadno,S.H.,LL.M.,Ph.D ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบันและเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำศูนย์ฯ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย