วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ GMP สำหรับ Halal ในสถานประกอบกิจการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้อง” ณ ห้องประชุมโรงงานไทยกูลิโกะ สวนอุตสาหรกรรมบางกะดี โดยได้เชิญ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรมช่วงเช้า ในช่วงบ่ายได้มีการฝึกปฏิบัติการ นำโดย คุณมนฤดี เข็มทำ คุณอิรฟัน แวหะมะ คุณอารี กฤษฎาธาร คุณชัชรัช น่วมลมัย และคุณลัคนา บริจินดากุล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งระดับหัวหน้างานและพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 48 คน