วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารและผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการประเมินเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน( Site Visit) จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ชื่อผลงานเรื่อง H Numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี และเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Application อีกด้วย